Commember dil cussegl da scola dalla vischnaunca Lumnezia: Abdicaziun ed elecziun cumplementara

Publicaziuns ufficialas

Abdicaziun d’in commember dil cussegl da scola

A caschun dallas votaziuns ed elecziun cumplementara dils 13 da zercladur 2021 ei Renzo Blumenthal da Vella vegnius elegius en la suprastonza communala dalla vischnaunca Lumnezia. Cun scriver dils 22 da zercladur 2021 eis el seretratgs per immediat sco commember dil cussegl da scola dalla vischnaunca Lumnezia. 

Elecziun cumplementara per in commember dil cussegl da scola

Demissiunescha ina persuna d'in uffeci el decuors dalla perioda d'uffeci per motiv da sanadad, midada da domicil ni per in auter motiv objectiv, eis ei da far in'elecziun cumplementara pil temps d'uffeci restont, sche la perioda d'uffeci currenta cuoza aunc dapli che nov meins. Per l'elecziun cumplementara valan las medemas prescripziuns sco per las elecziuns ordinarias.

La vischnaunca Lumnezia enquera novs candidads per l'elecziun dad in commember ni ina commembra per il cussegl da scola dalla vischnaunca Lumnezia per la perioda d'uffeci 2021-2024.

Tenor art. 13 dalla Constituziun dalla vischnaunca Lumnezia san candidaturas ni propostas d'elecziun per ina autoritad communala vegnir inoltradas da mintga persuna cun dretg da votar en scret alla canzlia communala. Quellas han da cuntener il num exact dalla candidata ni dil candidat e sin tgei uffeci che la candidatura ni la proposta d'elecziun sereferescha.

Mintga persuna cun dretg da votar sa inoltrar mo ina ga ina proposta d'elecziun. Ina proposta d'elecziun astga cuntener sil pli bia tons nums da persunas elegiblas, sco quei ch'ei ha uffecis vacants. Nums che survargan il diember maximal vegnan strihai dalla gliesta da sut ensi e da dretg a seniester.

Per ch'ina proposta d'elecziun seigi valeivla, sto quella esser suttascreta dalla persuna che fa la proposta e dalla persuna che vegn proponida.

La vischnaunca publichescha candidaturas e propostas d'elecziun ch'ein valeivlas dafertontier sin sia pagina d'internet per informaziun. Sil pli tard 14 dis avon las elecziuns vegnan las candidaturas e las propostas d'elecziun publicadas els organs da publicaziun dalla vischnaunca. Candidaturas e propostas d'elecziun che vegnan inoltradas memia tard, vegnan buca publicadas.

Ina candidatura sa vegnir retratga tochen il termin dalla publicaziun ufficiala. Cul consentiment en scret dalla persuna proponida sa ina proposta d'elecziun medemamein vegnir retratga tochen quei termin.

Annunzias da candidaturas ein d'inoltrar naven dad immediat en scret entochen ils 31 d’uost 2021:
Administraziun communala, Caum postal 54, 7144 Vella

L'elecziun cumplementara ha liug ensemen cun las votaziuns federalas e cantunalas dils 26 da settember 2021.