Demissiun dil schef dil departament communal per forestalesser

Suprastonza communala
Publicaziuns ufficialas

A caschun dalla sesida dils 25 d'avrel 2022 ha la suprastonza communala priu enconuschientscha dalla demissiun per immediat da Martin Rupp da Vignogn sco schef dil departament communal per forestalesser. Motivs persunals hagien menau el tier quella decisiun.

In'elecziun cumplementara ei pil mument buca previda. Il subsitut d'uffeci, Renzo Blumenthal ei vegnius elegius sco schef dil departament forestal ad interim. El fa quei sper sia incumbensa sco schef dil departament per fatgs da baghegiar.

Martin Sgier, schef dil departament per agricultura ei vegnius elegius sco substitut da Renzo Blumenthal per omisdus departaments.