Damonda da baghegiar (2022/183-19)

Uffeci da baghegiar

Petenta:
Cumproprietad parcella 8378
Marcel Camiu
Traubenstrasse 6
9056 Gais

Projectader:
Marcel Camiu
Traubenstrasse 6
9056 Gais

Object:
Ventilaziun e vapurisader extern d’ina pumpa da scaldar aria – aria per la cumproprietad M18144 dalla mesadad casa, baghetg nr. d’assicuranza 9-31 sin parcella nr. 8378 Rumein, vischinadi da Degen

Zona d’utilisaziun:
Zona da vitg (art. 21 Lescha da baghegiar Lumnezia – senza Vrin)

Datum da publicaziun:
23 da settember 2022

Uffeci communal Lumnezia