Damonda da baghegiar (2023/127-09)

Uffeci da baghegiar

Petenta:
Giuseppina Derungs
Signinastrasse 22
7000 Cuera

Projectadra:
Giuseppina Derungs
Signinastrasse 22
7000 Cuera

Object:
Midada d’intent dil baghetg d’economia agricola en in object buca agricol, baghetgs nr. d’assicuranza 8-93B e 8-93B-A sin parcella nr. 7027 Fasch, a Vignogn

Zona d’utilisaziun:
Zona d’agricultura (art. 32 LPTGR)
Zona da prighel 2 (art. 38 LPTGR)
Zona da protecziun dalla cuntrada (art. 34 LPTGR)

Datum da publicaziun:
26 da matg 2023

Uffeci communal Lumnezia