Damonda da baghegiar (2021/33-03)

Uffeci da baghegiar

Petenta:
Justina Coluccello-Capaul
Sum Vitg 63
7148 Lumbrein

Projectader:
Mi’alp SA
Vigela 108
7148 Lumbrein

Object:
Ventilaziun e vapurisader extern d’ina pumpa da scaldar aria – aua vid la fatschada dalla casa, baghetg nr. d’assicuranza 7-63 sin parcella nr. 5215 Sum Vitg, a Lumbrein

Zona d’utilisaziun:
Zona da vitg (art. 21a Lescha da baghegiar Lumnezia – senza Vrin)

Datum da publicaziun:
16 da fenadur 2021