Damonda da baghegiar (2021/209-01)

Uffeci da baghegiar

Petent:
Adrian Blumenthal
Muns 286A
7143 Morissen

Projectader:
Adrian Blumenthal
Muns 286A
7143 Morissen

Object:
Construcziun d’in parcadi cun ina cuvrida da betun sper la garascha,
baghetg nr. d’assicuranza 5-75-A sin la parcella nr. 3137 Vitg, a Morissen

Zona d’utilisaziun:
Zona da vitg (art. 21 lescha da baghegiar Lumnezia - senza Vrin)

Datum da publicaziun:
16 da fenadur 2021